PROJECTE BOSCOS DE RIBERA

Durant dos anys (1999-2000) es va cartografiar la vegetació de ribera de diverses rieres de la conca de la riera d'Argentona representatives del curs alt, així com del curs mig baix. Un cop determinada la zona d’estudi, es va iniciar un estudi exhaustiu a partir del treball de camp a les rieres, mitjançant fitxes descriptives de la vegetació de ribera i del seu entorn físic i geomorfològic. La informació acumulada en aquestes fitxes va permetre tenir una idea objectiva de l’estat d'aquelles rieres.

Es van estudiar un total de 28,5 km de 5 rieres (r. de Canyamars, r. del Far, r. d'Ameia, r. de l'Espinal i r. de Clarà) de la conca d’Argentona, repartits en dos anys de campanya, la primavera del 1999 i la primavera del 2000.

boscosribera

Divulgació del Projecte

Exposició "Ombres d'aigua" (2007)

ombres1
ombres2

Resultats del Projecte

Marfà et al., 2003. Els boscos de ribera de la conca de la riera d’Argentona: objectius del projecte i metodologia emprada. L'Atzavara, 11: 37-46.

Tarruella et al., 2003. Flora dels boscos de ribera de la conca de la riera d’Argentona. L'Atzavara, 11: 47-61.

Amador et al., 2003. Estructura i qualitat dels boscos de ribera de la riera d’Argentona. L'Atzavara, 11: 63-80.

Guardiola et al., 2003. Factors que expliquen la distribució de la vegetació de ribera a la conca de la riera d’Argentona. L'Atzavara, 11: 81-96.